De Sint-Annakerk wordt herbestemd Een chronologie

1 juni 2017

De gemeenteraad van Boutersem keurt het kerken(beleids)plan goed.

De zeven parochies van de Pastorale Zone Sjalom Boutersem zullen samensmelten tot één parochie.
Concreet gaat dit over de parochie Boutersem met de Sint-Hilariuskerk, de parochie Butsel met de Sint-Michielskerk, de parochie Kerkom met de Sint-Martinuskerk, de parochie Neervelp met de Sint-Remigiuskerk, de parochie Roosbeek met de Sint-Annakerk, de parochie Vertrijk met de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk en de parochie Willebringen met de Sint-Pietersbandenkerk.

Hierdoor zullen de 7 bestaande kerkfabrieken fuseren tot één kerkfabriek voor heel Boutersem.

In het plan zijn de kerken van Vertrijk en Butsel aangeduid als kerken waar de liturgie zal blijven gevierd worden. De kerken van Roosbeek, Neervelp, Willebringen, Boutersem en Kerkom zullen een herbestemming krijgen.
De Sint-Annakerk van Roosbeek krijgt in het plan een bestemming met een museale functie en multifunctioneel gebruik.

                letterlijk : …” De gemeente gaat akkoord dat de kerk van Roosbeek, na desaffectatie als gebouw voor de eredienst, in beheer blijft van de dan erkende kerkfabriek en erkent deze ook als gebruiker. In deze functie zal de kerkfabriek in de kerk van Roosbeek het religieus roerend erfgoed van de andere gedesaffecteerde kerken bewaren en voor de meest waardevolle stukken ook een museale opstelling voorzien. Naast deze opdracht en bestemming kunnen er, op schaal van en in overleg met de gemeente, ook cultureel-maatschappelijke projecten op maat van de gemeente worden georganiseerd.”… 

De kerken Sint-Hilarius Boutersem, Sint-Martinus Kerkom, Sint-Pietersbanden Willebringen en Sint-Remigius Neervelp vallen, vanaf het ogenblik dat het ‘plan’ in werking treed, niet meer onder het beheer van de kerkfabriek, maar m.a.w. onder het beheer van de gemeente.
De kerken van Vertrijk, Butsel en Roosbeek zijn én blijven eigendom van de gemeente.

De kerk van Vertrijk wordt hoofdkerk van de nieuwe, eengemaakte parochie. De kerk van Butsel zal gebruikt worden voor de gelegenheidsliturgie zoals doopsel en huwelijk.

De Sint-Annakerk van Roosbeek zal dus als enige te herbestemmen kerk in de toekomstige parochiefederatie in beheer blijven van de erkende kerkfabriek. In het Kerkenbeleidsplan wordt een cultureel-maatschappelijk project op maat van de gemeente Boutersem voorgesteld, dat zich weliswaar niet zal beperken tot de kerk maar waarin ook de pastorie en de pastorietuin wordt betrokken.

Ook van belang is dat de Sint-Annakerk van Roosbeek  sinds 5 januari 1973 bij Koninklijk Besluit beschermd is als monument!

25 februari 2019

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid keurt het beheersplan voor de Sint-Annakerk van Roosbeek goed. Hierin is de herbestemming van de kerk vastgelegd met naast een multifunctionele (tentoonstellingen, concerten, lezingen, ledenfeesten, workshops) ook een museale functie.

                Maar ook, letterlijk :
…”De Sint-Annakerk is gelegen in een historische site met een rijke geschiedenis. Deze site bestaat uit de Sint-Annakerk met ommuurd kerkhof, de pastorie en pastorietuin van de Sint-Annaparochie en het goed en hof van Peten. Dit beheersplan van de Sint-Annakerk kadert binnen een visie op de volledige historische kern van Roosbeek.”…
…” De volledige site zal een cultureel én maatschappelijk ontmoetingspunt worden” …

18 januari 2020

De Provincie Vlaams-Brabant lanceert het project “Een eeuwig leven voor je landelijke kerk”.
De bedoeling hiervan is om 5 parochiekerken in het westelijke deel van de provincie, het arrondissement Halle-Vilvoorde en 5 kerken in het oostelijke deel, het arrondissement Leuven, bij het uitwerken van de herbestemming van hun kerk, begeleiding én financiële steun te geven. Parcum, het Vlaams expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur (voorheen CRKC) zal instaan voor de begeleiding.

De kerkfabriek van Roosbeek stelt zich kandidaat voor het project!

 

In het voorjaar van 2020 wordt de Sint-Annakerk van Roosbeek als een van de vijf oostelijk gelegen kerken geselecteerd! 

24 augustus 2020

In een overlegvergadering tussen Parcum, het Centrale Kerkbestuur en de Kerkraad van Roosbeek wordt de overeenkomst besproken, die zal worden afgesloten tussen Parcum, de kerkfabriek en de gemeente.
Deze overeenkomst bepaalt dat er een traject wordt opgezet, met de lokale gemeenschap, om de herbestemmingsoptie, die voor deze landelijke kerk op tafel ligt, te verfijnen en effectief te gaan uittesten in de vorm van een pop-up. Naast het maken van publiciteit is het opdoen van ervaring, het peilen naar de interesse van de plaatselijke bevolking, het zoeken naar medewerkers en het bereiken van zoveel mogelijk doelgroepen de opzet van de pop-up.

Als eerste stap in de uitvoering van dit traject zal de projectaanvrager, zijnde  de kerkfabriek van Sint-Anna Roosbeek, zich engageren tot de oprichting van een projectgroep waaraan alle belanghebbenden hun medewerking verlenen.

14 oktober 2020

Startvergadering van de projectgroep.
Onder moeilijke corona-omstandigheden wordt de projectgroep geïnstalleerd. Hierin zit  een vertegenwoordiging  van PARCUM, het gemeentebestuur van Boutersem, de heemkundige kring Velpeleven, de cultuurraad van Boutersem, het Centraal Kerkbestuur van Boutersem, de kerkfabriek van Roosbeek en twee onafhankelijke experten op gebied van kunst, museum en architectuur.

De komende maanden zal de projectgroep zich buigen over de organisatie van een pop-up.
De evenementen van de pop-up, die aanvankelijk voorzien waren voor juni 2021 zullen (wegens de coronamaatregelen) doorgaan tussen 24 september en 24 oktober 2021.

1 januari 2021

Het kerkenplan van de gemeente Boutersem treedt in werking. Alle kerkfabrieken worden gefusioneerd in een nieuwe kerkfabriek voor de gemeente onder de naam Kerkfabriek Heilige Maria Boutersem. De gemeente heeft voortaan één parochie en één kerkfabriek.
De kerkraad van de Sint-Annakerk, vanaf nu ‘kerkteam’ genoemd, zal zich verder blijven inzetten voor de aangegane engagementen.

16 maart 2021

In het kader van de implementatie van het kerkenbeleidsplan van de gemeente Boutersem en het project ‘Een eeuwig leven voor je landelijke kerk’ van de provincie Vlaams-Brabant , wordt  op initiatief van het  voormalige kerkbestuur Sint-Anna Roosbeek en het nieuwe kerkbestuur Heilige Maria Boutersem een waarderings- en herbestemmingstraject uitgerold voor het roerend erfgoed van de Sint-Annakerk in Roosbeek. 

Het kerkbestuur waardeert de roerende eigendommen van de kerk en onderzoekt welke objecten ter plaatse kunnen blijven, welke een herbestemming krijgen en welke eventueel dienen te worden afgestoten. Zij doet dit onder leiding van PARCUM samen met de parochie, de gemeente Boutersem, het aartsbisdom Mechelen-Brussel, Monumentenwacht Vlaams-Brabant, de Heemkundige Kring Velpeleven en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het traject dat doorlopen wordt is een eerste stap van een groter plan voor de waardering en herbestemming van het rijke religieuze erfgoed van de 5 parochiekerken  van de gemeente Boutersem die herbestemd worden. Het stappenplan voorziet in een brede participatie van de betrokken partijen en komt tot gedragen en onderbouwde beslissingen, met aandacht voor de historische, religieuze en sociale waarden van religieus erfgoed en rekening houdend met de bestaande wetgeving en procedures.  Het traject dient te resulteren in een concreet en uitvoerbaar bestemmingsplan.  

In de komende weken zal de werkgroep, die samengesteld  is uit vertegenwoordigers van de vermelde instanties, in verschillende sessies het roerend erfgoed van de Sint-Annakerk onder de loep nemen.  Basis voor de studie en beoordeling is de inventarisatie die een jaar eerder reeds werd opgestart op initiatief van  het kerkbestuur van Roosbeek onder de leiding van kunsthistorica Leen Jansen, deskundige in religieuze kunst en adviserend lid van de kerkraad. De objecten werden gefotografeerd door Daniël Vandenhoeck. De inventarisatie werd opgenomen in het register van Erfgoedplus en is publiek toegankelijk. Later zal ook de bevolking van Roosbeek de kans krijgen haar mening te geven over de uiteindelijke bestemming van de objecten. Als slot van de pop-up zal het definitieve bestemmingsplan in de vorm van een tentoonstelling kenbaar worden gemaakt.

29 maart 2021

De projectgroep van de POP-UP keurt het voorstel van de kerngroep communicatie om de activiteiten in het kader van de pop-up de naam HANNAH ACTEUM  te geven goed.
“HANNAH” verwijst naar de vroegere naam van de parochie en het beeld van Sint-Anna, kenmerkend voor het dorpszicht van Roosbeek. Eveneens is HANNAH de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van de heilige Anna, moeder van Maria. “ACTEUM ” is een samenvoeging van de eerste drie letters van “ACTiviteiten” en de drie laatste letters van “musEUM” en verwijst naar de twee functies van de herbestemde kerk: culturele activiteiten en museumfunctie.

6 april 2021

De domeinnaam www.hannah-acteum.be wordt geregistreerd.
De website zal vanaf begin augustus 2021 online gaan.

23 en 24 mei 2021 (Pinksterweekend)

Het participatiemoment voor de herbestemming van de roerende goederen van de Sint-Annakerk. Alle objecten uit de inventaris van de Sint-Annakerk worden in de kerk tentoongesteld. Kandelaars, beelden, schilderijen, kelken, monstransen, kazuifels, wierookvaten, processiebanners, relieken, … zijn gedurende twee dagen van dichtbij te bekijken en te bestuderen door het grote publiek. Alle inwoners van Roosbeek kregen een uitnodiging in de bus.

De opkomst was buiten verwachting. Er werden 192 deelnemingsformulieren uitgereikt waarmee iedere deelnemer doormiddel van stickers zijn mening over de objecten kon meedelen met de verzekering dat met die mening zal worden rekening gehouden bij de definitieve bestemming.

In de tentoonstellingsruimte werden twee roll-ups opgesteld die voor het eerst de pop-up HANNAH ACTEUM  aankondigden. De pop-up zal doorgaan van 24 september tot 24 oktober 2021

2 augustus 2021

De versoepelingen van de coronamaatregelen laten weer een live bijeenkomst van de projectgroep POP-UP van HANNAH ACTEUM  toe. Deze bijeenkomst zal doorgaan in de Sint-Annakerk waar ondertussen enkele duurzame investeringen werden doorgevoerd met de subsidies van de Provincie Vlaams-Brabant in het kader van het initiatief “Een eeuwig leven voor je landelijke kerk”.

Na het overleg van de projectgroep vindt een persmoment plaats waarin de pop-up van HANNAH ACTEUM  wordt voorgesteld.

30 augustus 2021

Het definitieve programma van de pop-up HANNAH ACTEUM  wordt in een persconferentie voorgesteld aan het brede publiek.

2023

De vzw HannaH Acteum wordt opgericht. Stichtende leden zijn Jul Cortoos, Leen Jansen, Daniël Vandenhoeck en Raoul Vandersmissen.

De roepnaam van de organisatie is HannaH.